De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een verplicht onderzoek wat werkgevers moeten uitvoeren om het veilig en gezond werken in Nederland te bevorderen. Synthra ondersteunt werkgevers om de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Achtergrond

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige laten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. Vanuit de Arbowet artikel 5,13 en 14 moet de uitgevoerde RI&E worden getoetst. De toetsing wordt uitgevoerd door een kerndeskundige: een arbeids- en organisatiedeskundige.


Het Arbozorgsysteem

Om de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren heeft Synthra het Arbozorgsysteem (AZS) ontwikkeld. Dit softwaresysteem heeft de mogelijkheden om de structuur, de samenhang en de voortgang van alle activiteiten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VWG) te bevorderen en te faciliteren. Het Arbozorgsysteem (AZS) is een hulpmiddel en ondersteunt in de dagelijkse gang van zaken rondom arbo-activiteiten. Het is een RI&E-instrument, een actievolgsysteem met oplossingen en dossieropbouw in één.

Het Arbozorgsysteem (AZS) is een digitaal webbased systeem. Via inlogaccounts krijgen de gebruikers toegang tot het systeem en afhankelijk van de ingestelde bevoegdheden kunnen medewerkers bepaalde handelingen uitvoeren. Belangrijk in het AZS is dat er ook op het proces na de RI&E wordt gestuurd. Met AZS is er een goede basis in de vorm van een valide en een toetsbare RI&E. De kern van het systeem is het sturen en beheersen van het proces van voortdurende verbetering van arbeidsomstandigheden.


Meer informatie over RI&E? Neem contact op met Roland Hahnraths.

Terug naar overzicht