Met de WIA-keuring begeleidt Synthra werknemer en werkgever in voorbereiding op en tijdens de keuring waarbij ons richten op een gunstig keuringsresultaat voor werkgever en werknemer.

Achtergrond

Als een werknemer twee jaar ziek is wordt deze door het UWV gekeurd, de WIA-keuring. Een belangrijk moment in de verzuimcasus. Eerst bepaald het UWV of de werkgever en werknemer zich hebben gehouden aan de wet- en regelgeving, waaronder de Wet Verbetering Poortwachter. Als dat niet het geval is dan kan het UWV een sanctie tot loondoorbetaling opleggen aan de werkgever en een sanctie tot een beperking van de WIA-uitkering opleggen aan de werknemer. Na dit beoordelingstraject bepaalt het UWV de soort en hoogte van de WIA-uitkering. Een WGA-uitkering wordt voor maximaal 10 jaar toegerekend aan de werkgever. Het is van groot belang dat de verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten tot een minimum beperkt blijven en dat het keuringsresultaat zo gunstig mogelijk voor werkgever en werknemer is.


Doel

Het doel bij de WIA-keuring is om op basis van het verzuimdossier en de persoonlijkheid van de werknemer in eerste instantie aan te sturen op IVA of op minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. Als er toch een WGA-uitkering volgt, dan sturen wij aan op een zo laag mogelijke afschatting en zal bezien worden of er bezwaarmogelijkheden zijn om in een bezwaarprocedure alsnog een afschatting van minder dan 35% of een IVA-uitkering te bewerkstelligen.


Wat doet Synthra?

Allereerst bereiden wij de keuring voor. Synthra onderzoekt hoe groot de kans is dat de werknemer in aanmerking komt voor een WGA-uitkering. Wij beoordelen het verzuimdossier op de wettelijke plichten om een mogelijke loonsanctie te voorkomen. Wij dienen vervolgens de gevraagde documenten in bij het UWV, hierin behartigen wij de belangen van de werkgever. Tijdens de keuring en het gesprek van de werknemer met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige is ervaren consultant van Synthra aanwezig.


Het oordeel van het UWV

Onze ervaring leert dat tijdens de keuring zowel naar subjectieve als objectieve aspecten wordt gekeken. Wij zijn hierop voorbereid en bereiden ook wij de werknemer voor en instrueren deze voor het gesprek. De uitslag wordt kort na de keuring bekend gemaakt. Uiteindelijk wordt deze schriftelijk meegedeeld via een WIA-beschikking. Is het resultaat niet naar tevredenheid dan start Synthra een Bezwaar en beroep procedure bij het UWV of een beroepsprocedure bij de bestuursrechter.


Meer informatie over de WIA-keuring? Neem contact op met Martin van der Leden.

Terug naar diensten