Met Casemanagement begeleiden en trainen wij werkgevers en haar leidinggevenden om het verzuim binnen de organisatie structureel terug te brengen. Dit doen wij door individuele begeleiding op casusniveau maar ook door trainingen waarin de wet- en regelgeving uitgebreid worden behandeld. Het Casemanagement van Synthra is gericht op het duurzaam terugbrengen van verzuim en op het beheersen van schadelast.

Hoge kosten

Verzuim is een grote kostenpost van een organisatie. Naast het doorbetalen van loon bij ziekte worden ook tijd en kosten gemaakt om te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Bij dreigend langdurig verzuim worden er kosten voor de bedrijfsarts gemaakt en mogelijke kosten voor externe re-integratie. Verder moet de verzuimende werknemer mogelijk vervangen worden. Ook dit brengt kosten met zich mee. Concludeert het UWV dat werkgever en werknemer zich niet voldoende hebben gehouden aan de re-integratieverplichtingen? Dan kan het UWV ook nog een sanctie tot loondoorbetaling opleggen aan de werkgever. Na dit beoordelingstraject bepaalt UWV de soort en hoogte van de uitkering. Een eventuele WGA-uitkering wordt voor maximaal 10 jaar toegerekend aan de werkgever.


Schadelastbeheersing

Het is dus van belang dat de verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten tot een minimum beperkt blijven. Hiervoor ligt een grote verantwoordelijkheid bij de leidinggevenden, zowel financieel als inhoudelijk. Synthra ondersteunt leidinggevenden hierbij want het begeleiden van verzuimende werknemers is een vak apart. Alle acties moeten gericht zijn op het verkorten van de verzuimduur, het voorkomen van een loonsanctie en het minimaliseren van WGA-instroom.


Eigen Regiemodel

Synthra werkt vanuit het Eigen Regie Model. Dit model vloeit rechtstreeks voort uit artikel 14 van de Arbowet en houdt in dat werkgevers zelf de regie over het verzuim en arbeidsongeschiktheid krijgen en houden. Dit bekent minder afhankelijkheid van externe partijen zoals arbodiensten, bedrijfsarts en re-integratiebedrijven. Met de inzet van Casemanagement helpen wij dus ontzorgen.


Wat doet Synthra?

Wij begeleiden en trainen verantwoordelijken op het:

  • Toepassen van geldende wet- regelgeving;
  • Inzetten van de juiste NVAB- richtlijnen en Stecr werkwijzers;
  • Voeren van verzuimgesprekken;
  • Beoordelen van lopende verzuimdossiers,

Verder worden de volgende vragen behandeld:

  • Hoe pak ik een dossier aan?
  • Welke wet- en regelgeving moeten toegepast worden?
  • Hoe beoordeel ik een loondoorbetalingsaanvraag?
  • Welke interventie moet ik op welk moment inzetten?
  • Wanneer moet ik een arts raadplegen?
  • Hoe ga ik om met psychische klachten?

Goed om te weten

Wij begeleiden de leidinggevenden ook bij het vervolg van de verzuimdossiers waarbij de rollen van alle betrokkenen geanalyseerd worden: de bedrijfsarts, leidinggevende/P&O, werknemer en arbeidsdeskundige. Aan het eind van de periode kan Synthra een eindrapportage verzorgen voor de verantwoordelijken waarin onze bevindingen worden gepresenteerd.


Meer informatie over Casemanagement? Neem contact op met Barbara Sobocan.

Terug naar diensten