Wij bieden diverse trainingen aan op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hiernaast bieden wij ook trainingen gericht op het gebruik van ons Arbeidsdeelnamesysteem (ADS) en de opleiding tot Medicam. Onze trainingen zijn altijd maatwerk.

Training Eigen Regie op verzuim

Met de inzet van de training Eigen Regie op verzuim zijn P&O-adviseurs en leidinggevenden in staat beter onderscheid te maken tussen de verschillende expertises, en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden, die een rol spelen binnen de verzuimtrajecten. De P&O-adviseurs en leidinggevenden zijn na de training in staat zijn de benodigde informatie te verkrijgen, verwerken en toe te passen, waardoor er meer grip verkregen wordt ten aanzien van het werken in eigen regie. En daarmee om de verzuimkosten en WGA-kosten tot een minimum te beperken.


Training Frequent en langdurig verzuim

Frequent Verzuim is problematisch en brengt een enorme schade met zich mee. Frequent Verzuim wordt vaak langdurig Verzuim. Langdurig verzuim vergroot de kans op WGA-instroom. Dit heeft voor de organisatie financieel grote nadelige gevolgen. Maar Frequent Verzuim zorgt ook voor problemen in de planning, doet een groot beroep op de flexibiliteit van naaste collega’s en is slecht voor het moraal.


Inhoud

Wij behandelen eerst de theoretische kaders. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Oorzaken en gevolgen van verzuim voor de organisatie;
 • Wettelijke kaders, wet verbetering Poortwachter, Procesgang eerste twee ziektejaren en het Burgerlijk Wetboek;
 • Regelgevende kaders: de NVAB-richtlijnen en de STECR-werkwijzers;
 • De rol van de bedrijfsarts, rol van de werkgever, werknemer en de rol van interne of externe arbeids(des)kundige;
 • Frequent verzuim en grijs verzuim;
 • Het voeren van Eigen regie;
 • Hoe de adviezen uit de WIA-check te implementeren in het verzuimbeleid;
 • Het belang van een gedegen re-integratie spoor 2 traject.

 • WIA-dossierchecks als uitgangspunt

  Na de uitleg van de theoretische kaders zal aan de hand van praktijkcasussen opgedaan door Synthra tijdens de WIA-dossierchecks een analyse gemaakt worden van de bevindingen uit de praktijk. Wij maken een samenvatting van de casus, gevolgd door onze bevindingen. Op basis van deze bevindingen vindt er een discussie plaats met zowel de betreffende afdeling als met de gehele groep. Aan de hand van de dossieranalysen zal duidelijk zijn wat de knelpunten zijn binnen de organisatie. Deze knelpunten worden per onderwerp vervolgens besproken. Hierbij is veel ruimte voor de eigen inbreng van uw P&O-adviseurs en leidinggevenden. Dit heeft als resultaat dat het advies direct aansluit bij de praktijkervaringen van uw P&O-adviseurs en leidinggevenden.


  Praktijkcasussen als inzet

  Ook bespreken wij in de training casussen die de P&O-adviseurs en leidinggevenden zelf inbrengen. Aan de hand van de besproken kaders analyseren wij deze casussen groepsgewijs. De duur of aard van het verzuim kan per groep zelf besloten worden, waarbij het bij voorkeur moet gaan om een casus die moeilijk oplosbaar is en een verhoogde kans heeft op langdurig verzuim en/of WGA-instroom. De training wordt afgesloten met een handzaam stappenplan, passend bij uw organisatie. Omdat het stappenplan is gestoeld op de ervaringen van uw eigen collega’s en uitgediept tijdens de interactieve sessies, is er per definitie sprake van draagkracht.


  Meer informatie over trainingen? Neem contact op met Barbara Sobocan.

  Terug naar diensten