Werknemer centraal
Het welbevinden van de mens neemt toe als hij de regie krijgt. Precies dit is de ambitie van Synthra: de eigen regie van medewerkers over hun gezondheid te stimuleren. Gezondheid staat voor het vermogen om je aan te kunnen passen, in het licht van sociale, fysieke en de emotionele uitdagingen van het leven. Omdat wij geloven dat gezonde medewerkers de basis zijn voor het succes en de continuïteit van een organisatie, stellen wij de medewerker centraal in onze dienstverlening. Zo groeit het bewustzijn van de eigen rol en wordt eigen regie vergroot. Hoe wij dit bereiken? Lees hier verderDirect een dienst aanvragen kan met dit aanvraagformulier of bel met 010 - 4045380.
U kunt het formulier downloaden om vervolgens ingevuld te sturen naar info@synthra.nlAB.jpg

Wij bieden arbodienstverlening met onze abonnementen arbeidsdeelname Geparticipeerd Casemanagement. Hierin staat de werknemer centraal. Met onze dienstverlening maken wij de werknemer bewust en verantwoordelijk. Wij faciliteren werkgever en werknemer om alle activiteiten rondom verzuim uit te kunnen voeren. Wij ondersteunen u met onze software, de begeleiding van het multidisciplinair team, het risicomanagement en wij ondersteunen preventief om dreigend verzuim te voorkomen.


Lees verder

Vitaliteitsscan

De Vitaliteitsscan is een (preventief) onderzoek van Synthra om de gezondheid van werknemers binnen een organisatie in beeld te brengen, te bewaken en te bevorderen. De resultaten van het onderzoek stelt de werkgever in staat om gerichte interventies in te zetten met als doel verzuim te voorkomen en werknemers meer inzicht te geven in de eigen gezondheid.

Lees verder

Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO)

Het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) zetten wij in om de gezondheid van werknemers binnen een organisatie te bewaken en te bevorderen. Het onderzoek geeft inzicht in eventuele gezondheids- en werkproblemen en maakt het mogelijk om acties op het gebied van werk en gezondheid in te zetten. Wij zetten het Arbeidsgezondheidsonderzoek (AGO) in bij preventie en bij frequent verzuim.

Lees verder

BGM-scan

BGM staat voor bedrijfsgezondheidsmanagement. Met dit preventieve instrument onderzoeken wij hoe een organisatie om gaat met verzuim. Wij onderzoeken op welke onderwerpen verbeteringen mogelijk zijn om zo het verzuim structureel te reduceren en daarmee de arbeidsdeelname te verhogen.

Lees verder

Ziektewet

Wij ondersteunen werkgevers die kiezen voor het eigen risicodragerschap Ziektewet. Wij begeleiden werknemers die ziek uit dienst gaan. Onze inspanningen zijn er op gericht om ex-werknemers op een goede wijze te begeleiden naar herstel, en zo mogelijk naar werk. Hiermee minimaliseren wij de instroom en duur van ex-werknemers in de Ziektewet.

Lees verder

WIA-dossiercheck

Met de WIA-dossiercheck voeren wij - doorgaans in opdracht van een verzekeraar - een dossieranalyse uit van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer waarbij wij aanbevelingen doen om de verzuimduur te verkorten en om een loonsanctie en WGA instroom te voorkomen.

Lees verder

WIA-Keuring

Met de WIA-keuring begeleiden wij werknemer en werkgever in voorbereiding op en tijdens de keuring waarbij wij ons richten op een gunstig keuringsresultaat voor beide partijen.

Lees verder

Spoor 3

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontvangt een werknemer mogelijk een WGA-uitkering. De werknemer heeft een plicht om de gezondheid te bevorderen, om mee te werken aan de re-integratie en om passende arbeid te accepteren. Wij begeleiden werknemer en werkgever bij de uitvoering van deze re-integratieplicht. Dit doen wij door bezwaar en beroep, activering en re-integratiebegeleiding.

Lees verder

Re-integratie

Als een werknemer vanuit een verzuimperiode niet meer terug kan keren in de eigen functie en passend werk niet geboden kan worden, dan kan er een re-integratietraject worden ingezet. Synthra begeleidt de werknemer zorgvuldig naar een nieuwe functie, binnen of buiten de eigen organisatie. Bij de inzet van een traject houden wij rekening met de duur van de verzuimperiode en de financiële gevolgen voor werkgever en werknemer.

Lees verder

Casemanagement

Met Casemanagement van Synthra begeleiden wij organisaties en leidinggevenden in het reduceren van langdurige dossiers en daarmee het beheersen van schadelast. Dit doen wij door begeleiding op casusniveau en door training on the job waarin wet- en regelgeving worden behandeld.

Lees verder

Arbeidsdeskundigonderzoek (ADO)

Het Arbeidsdeskundigonderzoek van Synthra onderzoekt of passend werk binnen de eigen organisatie mogelijk is wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. De ADO geeft vervolgens ook een advies naar eventuele passende functies buiten de eigen organisatie.

Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek (HBO)

Met het Haalbaarheidsonderzoek van Synthra onderzoeken wij de mogelijkheden voor een werknemer om deel te kunnen nemen aan loonvormende arbeid, in fysieke en psychische zin. Met de uitkomst van het Haalbaarheidsonderzoek worden de arbeidsmogelijkheden inzichtelijk.

Lees verder

Trainingen

Wij bieden diverse trainingen aan op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo bieden wij trainingen gericht op frequent verzuim, langdurig en problematisch verzuim. Onze trainingen zijn altijd maatwerk.

Lees verder

Loonwaarde adviestool (LAT)

Met de Loonwaarde Advies Tool (LAT) berekenen wij de loonwaarde van een werknemer met betrekking tot de werkzaamheden die deze verricht tijdens zijn re-integratie. Met de Loonwaarde Advies Tool (LAT) wordt inzicht verkregen in het WIA-keuringsresultaat met het doel om WGA-instroom te voorkomen.

Lees verder

reActivate

Synthra werkt intensief samen met reActivate. Deze GGZ instelling biedt de mogelijkheid om te interveniëren op verzuim met psychische problematiek en fysieke problematiek.

Lees verder