Op deze pagina verzamelen wij veel gestelde vragen en antwoorden over Synthra, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met onze helpdesk:
Telefoon: 010-4045380
Email: info@synthra.nl

Vragen over het werken met ADS

ADS staat voor Arbeidsdeelnamesysteem. Met deze online software van Synthra heeft u toegang tot uw dossier en kunt u de nodige acties inzetten, preventief en tijdens verzuim. Het Arbeidsdeelnamesysteem is ontwikkeld door Synthra.

U dient zich de eerste keer te registreren om het Arbeidsdeelnamesysteem te kunnen gebruiken. Hiermee maakt u zich bekend in het systeem. Na registratie kunt u inloggen om uw gegevens in te zien te wijzigen. Bijvoorbeeld bij het doen van een aanvraag loondoorbetaling bij ziekte (LBZ).

Van uw werkgever heeft u een organisatiecode ontvangen. Op de www.arbeidsdeelnamesysteem.nl kunt u zich registeren en vervolgens inloggen.

U kunt inloggen op www.arbeidsdeelnamesysteem of via www.synthra.nl.

De organisatiecode is meestal een afkorting van de naam van uw werkgever. Bij registratie heeft u deze code ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met uw werkgever of contact opnemen met de helpdesk van Synthra: 010-4045380.

Controleer of u de juiste gegevens heeft gebruikt. Blijft u de melding krijgen? Neem contact op met uw werkgever of neem contact op met de helpdesk van Synthra: 010-4045380.

Twijfelt u over het invullen of wijzigen van gegevens in het Arbeidsdeelnamesysteem? Neemt u dan gerust contact met uw werkgever of met de helpdesk van Synthra: 010-4045380.

Als u bent ingelogd gaat u naar het linker blok en klikt u op 'nieuwe verklaring t.b.v. LBZ'. Op onze website hebben wij ook een instructievideo geplaatst om een aanvraag loondoorbetaling bij ziekte te doen.

Als u bent ingelogd vind u aan de linkerkant van uw scherm de link ‘Mobellijst invullen’. Nadat u hierop klik start de vragenlijst. Op deze website hebben wij ook een instructievideo geplaatst om de MOBEL in te vullen.

In het Arbeidsdeelnamesysteem staat alle communicatie. Onder het tabblad ‘Medisch’ treft u alle documenten met medische gegevens. Deze gegevens zijn alleen voor u en de bedrijfsarts/Medicam inzichtelijk.

Het Plan van Aanpak is een verplichting vanuit het UWV. Samen met de Medicam en/of leidinggevende stelt u dit Plan van Aanpak op. Komt u er niet uit? Neemt u dan contact met uw Medicam. Op onze website hebben wij ook een instructievideo geplaatst om het Plan van Aanpak te maken.

Ja. Bij de aanvraag loondoorbetaling bij ziekte heeft u de mogelijkheid om meerdere functies op te geven. Voor elke functie die u heeft vult u apart de MOBEL in. Het verzuimpercentage wordt zo per functie berekend.

Vragen over verzuimbegeleiding

Het is de werkgever die verantwoordelijk is voor de re-integratie van zijn werknemer. Om te bepalen of een werknemer het werk (gedeeltelijk) kan hervatten heeft de werkgever inzicht nodig ten aanzien van de belastbaarheid en de verwachtte duur. Geadviseerd door een bedrijfsarts over deze punten, is het de werkgever die bepaalt of werkhervatting aan de orde is. Voorwaarde is dat het werk dat wordt aangeboden passend is. Dit kan door de werkgever zelf worden onderzocht op basis van de STECR Werkwijzer Werkaanpassing, of door middel van een Arbeidsdeskundig Onderzoek. Mocht een werknemer het hiermee niet eens zijn, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Dit kan door de werkgever zelf worden onderzocht op basis van de STECR Werkwijzer Werkaanpassing, of door middel van een Arbeidsdeskundig Onderzoek. Bent u als werknemer het hier niet mee eens, dan kan u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Als een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, moet de bedrijfsarts aan de werkgever melden dat er geen sprake is van ziekte of gebrek en dat ziekteverzuim dus niet aan de orde is. Bij een conflict dient de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten te worden gevolgd. Ook kan worden besloten een Mediator in te zetten. De werkgever kan de werknemer ertoe aanzetten om tot conflictoplossing over te gaan, eventueel door middel van (aankondiging van) loonopschorting.

Een bedrijfsarts mag zich uitspreken over de beperkingen die door de klachten aanwezig zijn, de prognose tot het herstel en over de adequaatheid van de behandeling die wordt gevolgd door een werknemer. De werkgever is leidend de re-integratie naar werk.

U wordt door ons uitgenodigd voor een spreekuur met de Medicam. Wilt u de Medicam eerder spreken dan kunt u contact opnemen met uw werkgever.

Synthra heeft een aantal locaties in Nederland. Wij houden spreekuren op de locaties van uw werkgever of op onze locaties bij u in de buurt. Als wij spreekuren houden op onze locaties, kijken wij naar de dichtbij zijnde locatie voor u.

Een afspraak met de Medicam en/of bedrijfsarts kunt u – na akkoord van uw werkgever – minimaal 24 uur van te voren afzeggen of wijzigen. U vraagt eerst akkoord aan uw werkgever waarna u contact opneemt met onze helpdesk: 010- 4045380.

De Medicam doet een terugkoppeling van het gesprek via het Arbeidsdeelnamesysteem. Log hier in om de terugkoppeling te bekijken.

Als u het niet eens bent met de Medicam dan volgt er een afspraak met de bedrijfsarts. Als u het niet eens bent met de bedrijfsarts dan kunt u als werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Als u niet verschijnt op een spreekuur van de Medicam en/of bedrijfsarts dan heeft dit gevolgen voor u. Uw werkgever heeft het recht om de loondoorbetaling op te schorten of stop te zetten. Hiernaast brengen wij €75,- in rekening omdat u niet op de afspraak bent verschenen.

Als u te laat (15 minuten na afgesproken aanvangstijd) bent op het spreekuur dan vindt er geen spreekuur meer plaats en brengen wij €75,- in rekening.

Naast de melding in het Arbeidsdeelnamesysteem meld u zich ook altijd ziek of hersteld conform het verzuimprotocol van uw eigen organisatie.

Vragen over Synthra

Synthra ondersteunt werknemer en werkgever bij de verzuimbegeleiding. Dit doen wij met een complete dienstverlening waarin de werknemer centraal staat. Dit maakt ons een bijzondere arbodienst.

Synthra heeft een helpdesk die tijdens kantooruren bereikbaar is voor al uw vragen over verzuim en re-integratie vraagstukken. Heeft een moeite met inloggen in het Arbeidsdeelnamesysteem of heeft u vragen over het invullen van een Voorlopig Plan van Aanpak? Neem contact op met onze helpdesk: 010-4045380.

Wij ondersteunen u in de begeleiding naar werk met de Medicam (Medisch Casemanager). Deze persoon is uw aanspreekpunt en helpt u bijvoorbeeld met het maken van een opbouwschema en bepalen van het soort ondersteuning. Is eigen werk niet meer mogelijk? Dan ondersteunen wij ook in de orientatie op ander werk of een mogelijke uitkering.

Vragen over privacy

Absoluut. Wij zijn ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1499443.

Voor werknemers zijn wij volgens de wet verplicht om de medische gegevens 15 jaar te bewaren. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Neem voor meer informatie contact op met de helpdesk van Synthra: 010-4045380.

De bedrijfsarts mag de werkzaamheden waartoe de werknemer wel of niet meer in staat is delen met de werkgever. Ook mag deze de verwachte duur van het verzuim, de mate van arbeidsongeschiktheid en advies over eventuele aanpassingen in het kader van de re-integratie delen.

Alleen de bedrijfsarts en de Medicam van Synthra mogen medische gegevens verzamelen en met u delen.

Nee. Zonder toestemming van uw als werknemer mag Synthra (medische) gegevens niet delen met derden. Bij het opvragen van medische gegevens bij uw behandelaar vragen wij u eerst om schriftelijke toestemming.

Definities en afkortingen

ADS staat voor Arbeidsdeelnamesysteem. Met deze online software van Synthra heeft u toegang tot uw dossier en kunt u de nodige acties inzetten, preventief en tijdens verzuim.

Medicam staat voor Medisch Casemanager. Deze functionaris werkt onder verantwoording van de bedrijfsarts en is uw contactpersoon binnen arbeidsbegeleiding.

Het SDC is de helpdesk van Synthra Voor alle vragen over het Arbeidsdeelnamesysteem en dienstverlening van Synthra kunt u terecht op 010-4045380 of via email op: info@synthra.nl

Het Multidisciplinair Team van Synthra bestaat naast een bedrijfsarts en Medicam (Medisch Casemanager) uit een re-integratieconsulent, psycholoog en een fysiotherapeut. Met deze specialisten bieden wij ondersteuning in en begeleiding naar werk.

De MOBEL staat voor Mogelijkheden- en Belemmeringenlijst. Met deze door Synthra ontwikkelde digitale vragenlijst stellen wij u als werknemer in staat om aan te geven wat uw mogelijkheden en belemmeringen zijn. Met de MOBEL kunt u dus uw situatie objectiveren en beoordelen.

De Wet Verbetering Poortwachter is een wet die in 2002 in het leven is geroepen om het verzuim van de werknemer zo efficiënt mogelijk te begeleiden. Zowel werknemer als werkgever hebben een aantal rechten en plichten. Tevens kent de wet een aantal ijkpunten, waar in de verzuimbegeleiding aan voldaan moet worden.

Om als werknemer recht te hebben op loondoorbetaling bij ziekte, is werknemer verplicht om een aanvraag voor loondoorbetaling bij ziekte te doen op de 1e verzuimdag. Van deze aanvraag kan afgeweken worden als u niet in staat bent om de LBZ verklaring in te vullen.

De functionele mogelijkhedenlijst is een hulpmiddel voor de bedrijfsarts om de belastbaarheid / beperkingen van een werknemer in kaart te brengen. Deze lijst wordt opgesteld voor de Eerstejaarsevaluatie, of bij mogelijke blijvende beperkingen.

Bij dreigend langdurig verzuim, is de Medicam/Bedrijfsarts door de wet verplicht om uiterlijk week 6 van het ziekteverzuim een Probleem Analyse op te stellen.

Bij dreigend langdurig verzuim, dient binnen 8 weken na 1e ziektedag, een Plan van Aanpak te worden opgesteld. Dit Plan van Aanpak zal in het ADS door werknemer zelf worden aangemaakt en verder uitgewerkt met de Medicam. De leidinggevende zal interventies, zoals weergegeven in het Plan van Aanpak, faciliteren. De bijstelling op het Plan van Aanpak dient te worden opgesteld bij veranderingen in het opbouwschema.

Als een werknemer door verzuim na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd het Plan van Aanpak te evalueren. Dit formulier wordt met door de werknemer, samen met de bedrijfsarts ingevuld en naar het UWV verzonden.

Een Arbeidsdeskundigonderzoek onderzoekt of passend werk binnen de eigen organisatie mogelijk is wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Het Arbeidsdeskundigonderzoek geeft vervolgens ook een passend advies naar eventuele passende functies buiten de eigen organisatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de MOBEL.

Het Arbeidskundig plan van Synthra is een methode waarbij werknemer en leidinggevende samen werkaanpassingen realiseren met als doel een vroegtijdige en duurzame terugkeer naar werk bij de eigen werkgever (Spoor 1a of 1b) of bij een andere werkgever (Spoor 2). Het AKP draagt bij om de verplichte stappen binnen de Wet verbetering Poortwachter vorm te geven. Binnen het AKP maken wij gebruik van de MOBEL.

Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, is een (preventief) onderzoek wat aan werknemers wordt aangeboden vanuit de cao VVT, met als doel om de gezondheidsrisico’s in beeld te brengen en die via een stappenplan tot een minimum te beperken. Het onderzoek is in het Arbeidsdeelnamesysteem makkelijk aan te vragen. Indien de werknemer het zelf aanvraagt, zijn de onderzoeksresultaten en de daaruit voortkomende adviezen geheel vrijblijvend. Indien het AGO wordt ingezet op initiatief van de werkgever, zal samen met de werknemer een stappenplan worden opgesteld waar werknemer verantwoordelijk voor wordt.